مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

چك‌ليست نهايي مقالات ارسالي

نويسندگان بايد اطمينان حاصل كنند كه قبل از ارسال پيش‌نويس مقاله براي انتشار، موارد ذيل را رعايت كرده‌اند:
1. صفحه‌ي عنوان بايد شامل عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، رتبه و درجه‌ي علمي، رشته‌ي تحصيلي، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه، شهر و كشور براي هر يك از نويسندگان و شماره تلفن و نمابر، نشاني و آدرس پست الكترونيك نويسنده‌ي مسئول باشد.
2. چكيده داراي ساختاربندي با حداكثر 250 كلمه.
3. منابع با ساختاري كه در راهنماي نويسندگان ذكر شده است.
4. جدول‌ها بايد در انتهاي پيش‌نويس مقاله قرار گيرند.
5. از درج عناوين جدول‌ها، شماره‌هاي آن‌ها و عناوين تصاوير اطمينان حاصل كنيد. محتواي متن نبايد مجدداً در جدول‌ها تكرار شود.
6. تصاوير و عناوين آن‌ها.
7. نامه‌ي قبول مسئوليت با امضاي همه‌ي نويسندگان.
8. افشاي منبع درباره‌ي بودجه و تعارض منافع در صورت وجود، علاوه بر تصويب مطالعه‌ي مربوطه از كميته‌ي اخلاق.
9. Covering Letter

فصلنامه‌ي پوست و زيبايي
مركز آموزش و پژوهش بيماري‌هاي پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران

آدرس: تهران، خيابان طالقاني، شماره 415، كدپستي 1416613675
تلفن: 88978190
نمابر: 88963804
پست الكترونيك: ydolati@sina.tums.ac.ir
سايت فصلنامه: www.dermcosmj.ir
 

كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute