مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

راهنماي نويسندگان

1. اهداف و رسالت: فصلنامه‌ي پوست و زيبايي نشريه‌اي علمي تخصصي وابسته به مركز آموزش و پژوهش بيماري‌هاي پوست و جذام دانشگاه علوم پزشكي تهران است. اين فصلنامه تازه‌ترين يافته‌ها در زمينه‌ي بيماري‌هاي پوست را به زبان فارسي در اختيار متخصصان و دستياران پوست و دانش‌آموختگان و دانشجويان ساير رشته ‌هاي تخصصي باليني و علوم پايه‌ي مرتبط قرار مي‌دهد. افزون بر اين با توجه به روند رو به رشد اعمال زيبايي، اين نشريه مطالبي را نيز در هر شماره به اين عنوان اختصاص خواهد داد تا منبع معتبري براي همكاران ارجمند جهت انجام مداخلات بر اساس اصول علمي و رويكرد مبتني بر شواهد فراهم آيد.

2. اين مجله مقالات پژوهشي اصيل (Original)، مروري (Review)، گزارش‌موردي (Case Report) و نامه به سردبير (Letter to Editor) مرتبط با اهداف مجله را منتشر مي‌كند.

3. از نويسندگان محترم تقاضا مي‌شود فايل مقاله خود را به‌صورت فايل Microsoft Word 2003 از طريق سامانه ارسال و داوري آن‌لاين مقالات از طريق آدرس http://
manuscriptonline.com/login.asp?journalID=67 به مجله ارسال نمايند. لازم به ذكر است تنها راه ارسال مقالات از طريق سيستم الكترونيكي مجله موجود در سايت مي‌باشد.

4. پيش‌نويس مقاله بايد داراي صفحه‌ي عنوان، چكيده، مقدمه، روش اجرا، يافته‌ها، بحث، تقدير و تشكر و منابع باشد.

5. صفحه‌ي عنوان: بايد شامل عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، رتبه و درجه‌ي علمي، رشته‌ي تحصيلي، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه، شهر و كشور براي هر يك از نويسندگان و شماره تلفن، نمابر، نشاني و آدرس پست الكترونيك نويسنده‌ي مسئول كه مقصد مكاتبات و تماس خواهد بود، باشد.

6. چكيده: مقاله‌ي پژوهشي بايد داراي ساختار و شامل بخش‌هاي عنوان، زمينه و هدف، روش كار، يافته‌ها و نتيجه‌گيري باشد كه حداكثر در 250 كلمه تهيه و در پايان آن تعداد 3 تا 5 كليدواژه درج شود. بهتر است براي انتخاب كليدواژه‌ها از واژه‌هاي Mesh فهرست‌شده در Index Medicus استفاده شود: (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). نويسندگان بايد براي تهيه‌ي چكيده دقت لازم را به‌عمل آورند به‌گونه‌اي كه چكيده دقيقاً بيانگر محتواي اصلي مقاله باشد.

7. مقدمه: بايد دليل و هدف مطالعه را به‌طور خلاصه بيان كند. اين بخش نبايد مطلب را به‌طور وسيع توضيح دهد يا شامل يافته‌ها و نتيجه‌گيري باشد.

8. روش اجرا: بايد كاملاً شفاف نوشته شود به‌طوري كه ساير محققان بتوانند آن پژوهش را دقيقاً تكرار كنند. در مورد پرسشنامه‌هاي استاندارد، ذكر مرجع و مشخصات ضروري است. لازم است روش‌هاي آماري مورد استفاده در توصيف و تحليل داده‌ها به‌دقت شرح داده شوند و مشخصات نرم‌افزارهاي مورد استفاده شامل اسم كامل نرم‌افزار، نام شركت سازنده، محل ساخت و نسخه‌ي استفاده‌شده ذكر شود.

9. يافته‌ها: بايد در قالب متن، جدول و نمودار ارائه شود. محتواي جداول نبايد مجدداً در متن تكرار شود و به‌جاي آن بايد به شماره‌ي جدول ارجاع داده شود. تعداد جداول، نمودارها و تصاوير متناسب با حجم مقاله باشد. جداول بايد در صفحات جداگانه تايپ و به‌ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاري شوند. در پيش‌نويس مقالات طولاني ممكن است نياز به زيرعنوان باشد (به‌ويژه در بخش‌هاي يافته‌ها و بحث).

10. بحث و نتيجه‌گيري: بايد شامل مقايسه‌ي نتايج به‌دست‌آمده با نتايج مطالعات مشابه باشد. جزئيات يافته‌ها نبايد مجدداً در بحث تكرار شود. در اين زمينه بايد بر جنبه‌هاي جديد و مهم مطالعه و نتايج به‌دست‌آمده از آنها تأكيد شود.

11. تقدير و تشكر: از تمامي افرادي كه جزو نويسندگان نمي‌باشند و در زمينه‌ي علمي يا نوشتاري كمك كرده‌اند و هم‌چنين از سازمان‌هاي تأمين‌كننده منابع مالي و امكانات مورد نياز، قدرداني به‌عمل آيد.

12. جداول: بايد در صفحات جداگانه تايپ و به‌ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاري شوند. جداول بايستي داراي عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نياز به توضيح، اين مورد در ذيل جداول به‌صورت زيرنويس قيد شود.

13. تصاوير: تصاوير ارسالي بايد از وضوح كافي جهت چاپ برخوردار باشند و در صفحات جداگانه تهيه شود و شماره و عنوان در زير آنها قيد گردد.

14. تمام پيش‌نويس‌هاي مقالات بايد به همراه منابع باشد. از آن‌جا كه ممكن است امكان بررسي درستي تمامي منابع براي سردبير وجود نداشته باشد، براي به حداقل رساندن خطاها، نويسنده بايد همه‌ي منابع را با اسناد اصلي مطابقت دهد. منابع بايد شامل اطلاعات زير با الگوي ارائه‌شده به شرح ذيل باشند:

15. مقاله:
Movaffagh J, Jaafari Mr, Amouzgar MH, Tabatabaee SA. Isolation and in vitro cultivation of human skin keratinocytes and preparation of epidermal sheet. Iranian Journal of Dermatology 2006; 9: 2-16 (Persian).

16. فصلي از كتاب:
Mckibbon A. Diagnosis and screening. In: Maibach HI, Bashir SJ, Mckibbon A, editors. Evidenced-based dermatology, 1st ed. Hamilton; BC Decker Inc.; 2002: 31-40.

17. كتاب:
Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket's oral medicine. 11th ed. Ontario; BC Decker Inc, 45-51.

18. الكترونيك:
Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology. The permanente Journal (Serial on line) 2001; 5(1) (18 Screens). Available from: http://www.KaiserPermanente/org/medicin/permjournal/winter01/HScme.Html
Website: Health Canada. Drug product database. Available from: URL: http://www.hc-sc.gc.ca/ hpb/drugs-dpd. Accessed April 9, 2005.

Proof Reading .19: به‌منظور جلوگيري از هر گونه اشتباه، يك نسخه از پيش‌نويس پيش از انتشار به نويسنده مسئول ارسال مي‌شود. اصلاحات بايد به‌وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.

20. ختصارها و نمادها: تنها از اختصارهاي استاندارد استفاده شود. از به‌كار بردن آن‌ها در صفحه عنوان و چكيده خودداري شود. عبارت كاملي كه واژه اختصاري نمايانگر آن است بايد يك‌بار قبل از واژه‌ي اختصاري در متن آمده باشد مگر اين‌كه واژه اختصاري يك واحد اندازه گيري باشد.
 
21. دو نسخه از مجله‌ي چاپ‌شده به رايگان در اختيار نويسنده مسئول قرار خواهد گرفت.

22. معيارهاي اخلاقي: چاپ هرگونه نوشته‌اي در مجله منوط به رعايت معيارهاي اخلاقي است. ملاحظات اخلاقي بايد در قسمت روش كار آورده شود:
الف) لطفاً اشاره شود كه رضايت آگاهانه از همه‌ي افراد بالغ و از والدين يا قيم قانوني افراد صغير شركت‌كننده در مطالعه گرفته شده است. نام نهادي كه با انجام مطالعه موافقت كرده است، ذكر شود.
ب) در متن به اين نكته اشاره شود كه نگهداري از حيوانات آزمايشگاهي با دستورالعمل مؤسسات ملي بهداشت يا مؤسسه يا سازمان شما براي استفاده انساني از حيوانات آزمايشگاهي مطابق است.

23. Conflicts of Interest: نويسنده بايد هرگونه منابع مالي و تعارض منافع، مانند دريافت وجوه يا هزينه يا داشتن سهام در يك سازمان را كه ممكن است با انتشار مقاله دچار سود يا ضرر شود، اعلام كند. وجود competing interest به‌خودي خود موجب رد پيش‌نويس مقاله نمي‌شود ولي آگاهي آن براي ما لازم است.
24. هزينه‌اي بابت تعداد صفحات چاپ‌شده در مجله دريافت نخواهد شد.

25. كليه مقالات چاپ‌شده در فصلنامه‌ي پوست و زيبايي داراي حق چاپ بين‌المللي مي‌باشند. اين مجله فقط به‌منظور استفاده‌ي شخصي غيرتجاري بوده و امكان تكثير، پخش و چاپ مقالات اين مجله بدون اجازه‌ي كتبي از سردبير مجله وجود ندارد.

26. در صورت مناسب تشخيص‌داده‌شدن پس از بررسي اوليه، كليه‌ي مقالات براي انجام مرور همتايان (Peer-review) توسط حداقل دو داور انتخاب‌شده به‌وسيله‌ي شوراي سردبيري، مورد مرور قرار مي‌گيرند. نويسنده‌ي مسئول در اسرع وقت از تصميم سردبير نسبت به پذيرفته‌شدن، ردشدن، يا نياز به تغييرات احتمالي مطلع مي‌شود. در صورتي كه پيش‌نويس مقاله با توجه به ضوابط مندرج در اين دستورالعمل قابل قبول شناخته شود، در نوبت چاپ شماره‌ي آينده‌ي مجله قرار خواهد گرفت.

كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute