مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
«« قبلي 6 از 7 بعدي »»

ارزش‌يابي دروني: فرايندي براي بهبود كيفيت آموزشي در گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دكتر حسين كاووسي، دكتر علي ابراهيمي، دكتر كيارش اميني، دكتر منصور رضايي، ندا اميدي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/12/27 تاریخ اصلاح: 1395/1/18 تاریخ تایید : 1395/2/5

چكيده:
هدف: ارزيابي دروني از مؤثرترين فرآيندهاي ارزيابي آموزشي مي‌باشد. اين ارزيابي به‌دليل درگيركردن تمام افراد و اجزاء يك گروه آموزشي داراي كارآيي و ضمانت اجرايي بالايي است. بهره‌گيري مناسب از نتايج آن منجر به ارتقاي كيفيت آموزشي مي‌شود. هدف از اين مطالعه بررسي جنبه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و امكانات گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بود.

روش اجرا: عوامل مورد بررسي در اين مطالعه‌ي مقطعي شامل اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و تشـكيلات، هيأت علمي، دانشـجويان، راهبـردهاي يادگيـري ـ ياددهي، تجهيزات آموزشي، پايان‌نامه‌ها و فرصت‌هاي مطالعاتي و عامل دانش‌آموختگان بودند. پرسش‌نامه‌هايي طراحي شد و يافته‌هاي گردآوري‌شده در اين مطالعه با استفاده از نسخه‌ي 22 نرم‌افزار
IBM SPSS Statistics (IBM Corp., Armonk, NY, USA) توصيف و تحليل شد.

يافته‌ها: اكثر عوامل مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار داشتند. بيشترين ميزان مطلوبيت مربوط به راهبردهاي يادگيري ـ ياددهي با ميانگين 5/87% و كمترين ميزان مطلوبيت به‌صورت نسبتاً مطلوب مربوط به عامل دانش‌آموختگان با ميانگين 7/66% بود.

نتيجه‌گيري: انجام دوره‌اي ارزيابي درون‌گروهي، برنامه‌ريزي و اقدام مناسب در سطح گروه و دانشكده‌ي پزشكي با توجه به نتايج اين ارزيابي و افزايش امكانات گروه نه‌تنها منجر به ارتقاي كيفيت آموزشي مي‌گردد، بلكه مي‌تواند امكان دريافت تأييديه‌ي پذيرش دستيار پوست را فراهم آورد.

كلمات كليدي: ارزيابي دروني، ارزيابي آموزشي، پوست، آموزش پزشكي


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute