مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
«« قبلي 5 از 7 بعدي »»

هيرسوتيسم پيش از يائسگي در شمال ايران: علل و يافته‌هاي باليني همراه
دكتر قاسم رحمت‌پور ركني، دكتر عادله بهار، دكتر مهناز شريفيان، دكتر سيدناصر عمادي چاشمي، دكتر اميرحسين كيانژاد، دكتر محمد رئيسيان

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/12/4 تاریخ اصلاح: 1394/12/26 تاریخ تایید : 1394/1/24

چكيده:
هدف: هيرسوتيسم به‌معناي افزايش موهاي انتهايي (terminal) با الگوي مردانه در نواحي از بدن خانم‌ها شامل لب بالا، گونه‌ها، چانه، قسمت مركزي سينه، پستان‌ها، قسمت پايين شكم و ران مي‌باشد. هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي سبب‌شناختي هيرسوتيسم و يافته‌هاي باليني همراه آن در خانم‌هاي غيريائسه مي‌باشد.

روش اجرا: در اين مطالعه كه به روش مقطعي انجام شد، 180 خانم مبتلا بـه هيرسوتيـسم كه در سال‌هاي 1393 و 1394 به درمانگاه پوست شهرستان ساري مراجعه كـرده بودنـد، مورد بررسي قرار گرفتند. پس از اخذ شرح‌حال دقيق و معاينه‌ي فيزيكـي، سـونوگرافي لگنـي براي بررسي تخمدان‌ها و بررسي‌هاي آزمايـشگاهي شـامل اندازه‌گيري تـستوسترون تام (total) و آزاد خـون، پرولاكتيـن، دي‌هيـدرواپـي‌آندروسـترون‌سـولفات، FSH، LH و 17ـ هيدروكسـي پروژسترون صبحگاهي در همه‌ي بيماران انجام شد.

يافته‌ها: علل‌ ايجاد هيرسوتيسم شامل ايديوپاتيك (1/51% موارد)، سـندرم تخمـدان پلـي‌كيـستيك (7/37% موارد)، هيپرپرولاكتينمي (4/4%)، هيپرپلازي آدرنال (8/3%) و مصرف دارو (8/2%) بودند. هيرسوتيسم در 93 بيمار خفيف (6/51%)، 78 بيمار متوسط (3/43%) و در 9 بيمار شديد بود. سابقه‌ي خانوادگي هيرسوتيسم در 100 بيمار وجود داشت. يافته‌هاي باليني همراه با هيرسوتيسم شامل آكنه (3/58%)، چاقي (5/55%)، اختلال در عادت ماهانه (8/38%)، آلوپسي آندروژنيك (7/17%) و آكانتوزيس نيگريكانس (4/8%) بود.

نتيجه‌گيري: هيرسوتيسم ايديوپاتيك و سندرم تخمدان پلي‌كيستيك شايع‌ترين علل هيرسوتيسم در زنان بودند. هم‌چنين چاقي نقش مؤثري در بروز هيرسوتيسم داشت.

كلمات كليدي: هيرسوتيسم، چاقي، آكنه


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute