مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
«« قبلي 4 از 7 بعدي »»

شيوع هيرسوتيسم و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان ساكن خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
دكتر رامين طاهري، دكتر عباس زياري، دكتر مجيد ميرخاني، فاطمه طالبي كياسري، دكتر الميرا صادقي ايوريق

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/12/19 تاریخ اصلاح: 1395/1/20 تاریخ تایید : 1395/2/8

چكيده:
زمينه و هدف: هيرسوتيسم اثرات نامطلوبي بر سلامت روان و كيفيت زندگي افراد دارد، بنابراين بررسي شيوع و عوامل مرتبط با آن در جوامع مهم است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين شيوع هيرسوتيسم و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان ساكن خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان مي‌باشد.

روش اجرا: در اين مطالعه‌ي مقطعي كه روي تمام دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال 1392 انجام شد، پرسش‌نامه‌اي شامل سه بخش، اطلاعات دموگرافيك، سابقه‌ي پزشكي (سابقه‌ي بيماري قبلي، مصرف دارو، وضعيت عادت ماهانه و هيرسوتيسم در وابستگان درجه‌ي اول) و تصويري از نواحي مختلف بدن و ميزان رويش مو به دانشجويان داده شد تا فرد ميزان موي روييده‌شده در بدن خود را در اين تصاوير علامت بزند. داده‌ها با كمك نسخه‌ي 19 نرم‌افزار IBM SPSS Statistics (IBM Corp., Armonk, NY, USA) و با استفاده از جداول توزيع فراواني، آمار توصيفي و آزمون مربع كاي توصيف و تحليل شدند.

يافته‌ها: از 330 نفر كه وارد مطالعه شدند، 119 نفر (1/36%) از پرمويي در بدن خود شكايت داشتند كه از اين تعداد 105 نفر داراي هيرسوتيسم خفيف (8/31%) و 14 نفر (3/4%) داراي هيرسوتيسم متوسط بودند. رابطه‌ي معناداري بين هيرسوتيسم و دوره هاي عادت ماهانه نامنظم، سابقه‌ي خانوادگي مثبت، هيپرپلازي مادرزادي آدرنال، تخمدان پلي‌كيستيك و هيپوتيروئيدي، مصرف دانازول و كلفتي صدا مشاهده شد (05/0P<).

نتيجه‌گيري: هيرسوتيسم در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان شايع است به همين منظور بررسي‌هاي بيشتر جهت تشخيص نوع هيرسوتيسم و بيماري‌هاي زمينه‌اي آن‌ها پيشنهاد مي‌گردد.

كلمات كليدي: هيرسوتيسم، دانشجويان، شيوع


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute