مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
«« قبلي 3 از 7 بعدي »»

شيوع افسردگي در زنان مبتلا به ريزش مو مراجعه‌كننـده به يك درمانگاه مرجع پوست در شهر يزد: مطالعه‌اي مقطعي
دكتر محمد ابراهيم‌زاده اردكاني ، دكتر قاسم دستجردي، دكتر فاطمه صحرايي، دكتر پروانه دهقان هراتي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/11/12 تاریخ اصلاح: 1394/12/25 تاریخ تایید : 1395/1/29

چكيده:
زمينه و هدف: ريزش مو يكي از بيماري‌هاي شايع مزمن پوستي مي‌باشد كه شيوع و بروز فراواني دارد. ريزش مو تأثير منفي در وضعيت روان‌شناختي، روابط اجتماعي و فعاليت‌هاي روزمره‌ي افراد مبتلا دارد به همين ‌دليل، اين مطالعه با هدف بررسي فراواني افسردگي در زنان مبتلا به ريزش مو مراجعه‌كننده به درمانگاه شهيد صدوقي يزد انجام شد.

روش اجرا: اين مطالعه‌ي مقطعي در بهار سال 1394 برروي 54 نفر از زنان مبتلا به ريزش مو مراجعه‌كننده به درمانگاه شهيد صدوقي يزد انجام شد. جهت سنجش افسردگي از پرسش‌نامه‌ي Beck استفاده و سپس داده‌ها با استفاده از نسخه‌ي 18 نرم‌افزار
PASW (IBM Corp., Armonk, NY, USA) تحليل شدند.

يافته‌ها: ميانگين±انحراف معيار نمره‌ي افسردگي شركت‌كنندگان در اين مطالعه 5/13±1/16 بود. اين مطالعه نشان داد كه 67% افراد مراجعه‌كننده از درجاتي از افسردگي رنج مي بردند. گرچه فراواني افسردگي برحسب تحصيلات متفاوت بود ولي اين اختلاف معني‌دار نشد (05/0P<). فراواني افسردگي برحسب سن، وضعيت تأهل، سابقه‌ي بيماري قبلي و مصرف دارو و هم‌چنين نوع ريزش مو اختلاف معناداري مشاهده نشد.

نتيجه‌گيري: اين مطالعه نشان داد افسردگي در زنان مبتلا به ريزش مو فراواني بالايي دارد. از آنجايي كه زيبايي براي زنان بسيار مهم است و عدم احساس زيبايي و جذابيت در آنان باعث كاهش روابط اجتماعي و به‌دنبال آن افسردگي مي‌شود، بنابراين درمان مناسب ريزش مو مي‌تواند باعث بهبود ارتباطات اجتماعي و درنتيجه بهبود كيفيت زندگي اين بيماران شود.

كلمات كليدي: فراواني، ريزش مو، افسردگي، ريزش مو با الگوي زنانه، تلوژن افلوويوم


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute