مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
«« قبلي 2 از 7 بعدي »»

درمان اسكار هيپرتروفيك با تزريق داخل ضايعه‌اي توكسين بوتولينوم نوع A: كارآزمايي باليني تصادفي داراي گروه شاهد و دوسوكور
دكتر احمدرضا طاهري، دكتر قاسم‌علي خراساني، دكتر سيامك فرقاني، دكتر افشين فتحي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/11/20 تاریخ اصلاح: 1394/12/28 تاریخ تایید : 1395/2/10

چكيده:
زمينه و هدف: اسكار هيپرتروفيك ضايعه‌اي است كه بر اثر ترميم بيش از حد زخم ايجاد مي‌شود و براي بيماران مبتلا، عوارض زيبايي و گاه عملكردي به‌جا گذاشته و موجب مشكلات جسمي، روحي و تغيير كيفيت زندگي آنان مي‌شود. امروزه روش‌هاي گوناگوني ازجمله جراحي براي درمان اين ضايعات به‌كار مي‌رود اما به‌دليل عود مكرر، مشكلات بيمار پابرجا مي‌ماند. در اين مطالعه اثر تزريق توكسين بوتولينيوم نوعA در درمان اسكار هيپرتروفيك بررسي شد.

روش اجرا: بيست و يك بيمار مبتلا به اسكار هيپرتروفيك در اين كارآزمايي باليني دوسوكور در سال‌هاي 1393 و 1394 مورد بررسي قرار گرفتند. در هر بيمار يك قسمت از ضايعه به‌صورت تصادفي به‌عنوان ناحيه‌ي مداخله و قسمت ديگر ضايعه به‌عنوان شاهد انتخاب شد. در گروه اول (مداخله)، توكسين بوتولينيوم نوع A (Dysport ساخت كشور انگلستان، شركت سازنده Ipsen، شركت واردكننده داريان دارو) با غلظت 200 واحد در ميلي‌ليتر و با دوز 8 واحد به‌ازاي هر سانتي‌متر مكعب ضايعه و در گروه دوم (شاهد)، با همان حجم نرمال‌سالين در فواصل يك ماهه تا سه بار تزريق شد. بيماران 9 ماه پس از آخرين تزريق طبق معيارهاي ونكوور (Vancouver) بررسي و داده‌هاي گردآوري‌شده تحليل شدند. در اين مطالعه، 05/0P< معني‌دار درنظر گرفته شد.

يافته‌ها: 21 بيمار با ميانگين سني 2/27 سال مطالعه را به پايان رساندند. ميانگين شاخص رنگ (pigmentation) در گروه مورد 73/0 كاهش داشت (01/0P<) درحالي كه كاهش آن در گروه شاهد معني‌دار نبود (24/0=P). ميانگين وضعيت عروقي (vascularity) گروه مورد 9/0 (01/0P<) و در گروه شاهد 15/0 بود (15/0=P). قوام ضايعه در گروه مداخله 98/0 (01/0P<) و در گروه شاهد 23/0 به‌دست آمد (19/0=P). ميانگين تغييرات اندازه يا ارتفاع ضايعه در گروه اول و دوم معني‌دار نبود (32/0=P).

نتيجه‌گيري: تزريق توكسين بوتولينيوم نوع A در اسكار هيپرتروفيك، نه به‌عنوان يك روش مستقل بلكه در كنار روش‌هاي ديگر درماني مانند جراحي، مي‌تواند در كنترل و بهبود علائم ناشي از اسكار مفيد باشد.

كلمات كليدي: توكسين بوتولينوم نوع A، اسكار هيپرتروفيك، تزريق داخل ضايعه


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute